Good news!

Uwaga!!! Realizujemy drugi projekt "żłobek za 0zł" z dofinansowaniem UE. Miło nam poinformować o podpisanej drugiej umowie na dofinansowanie naszego projektu. Dzięki temu już łącznie 36 rodziców będzie korzystało ze wsparcia w postaci zwolnienia z opłat za żłobek!

Jeśli Twoje dziecko nie uczęszcza jeszcze do naszego żłobka - czas zacząć przygodę z "żabkami". Serdecznie zapraszamy.

Wolne miejsca w projekcie w Starachowicach, ul. Kościelna 7 ?

Podczas realizacji projektu "zwalniają" się dofinansowane miejsca w żłobku. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do naszego sekretariatu, celem rezerwacji takiego miejsca.

Informacje i rekrutacja

Rekrutacja na drugi projekt dofinansowany ze środków UE w ramach EFS – żłobek za 0zł od września 2019 do kwietnia 2021!!!!!!!!

"Fachowa opieka w żłobku - aktywni rodzice w pracy"

Do projektu przyjmiemy 8 osób pracujących przebywających na urlopie macierzyńskim/wychowawczym/rodzicielskim i 8 osób bezrobotnych. UWAGA! Status osoby przyjętej do projektu badany jest w dniu 01.09.2019r.

Dodatkowe wsparcie będzie przyznane dla 2 osób już uczęszczających do żłobka w postaci dofinansowania do czesnego za żłobek w kwocie 349zł miesięcznie przez okres 12 miesięcy.

Zasady rekrutacji:

1) Przyjętych zostanie 16 osób, kobiet lub mężczyzn, którzy spełniają łącznie następujące kryteria (kryteria obowiązkowe):

-              uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w Starachowicach

-              są osobami fizycznymi w wieku aktywności zawodowej, sprawującymi bezpośrednią opiekę nad dzieckiem w wieku do 3 lat

-              pozostają bez pracy (bezrobotne lub bierne zawodowo) ze względu na sprawowaną opiekę (8 osób) lub pracujące, przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim lub pozostające na urlopie wychowawczym (8 osób)

-              nie korzystają z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych w ramach EFS

2) Przyjęte zostaną 2 osoby spełniające powyższe kryteria, oraz:

- pozostają bez pracy, jednocześnie dziecko takiej osoby uczęszcza już do Żłobka Re-Re-Kum-Kum (aktywna umowa z Wnioskodawcą), a rodzic ponosi pełną opłatę z tego tytułu pomniejszoną o dotację z Programu Maluch Plus. (5 pkt)

3) Dodatkowo przyznane zostaną następujące punkty preferencyjne i zastosowane zostanie pierwszeństwo rekrutacji:

-              a. kobiety lub mężczyźni samotnie wychowujący dziecko do lat 3 lub z rodziny wielodzietnej (deklaracja) (5 pkt).

-              b. osoby z niepełnosprawnościami w myśl ustawy z 27.VIII.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (5pkt).

-              c. osoby przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim lub pozostające na urlopie wychowawczym, które łączy stosunek pracy z pracodawcą na dzień przyjęcia do projektu (1 pkt.)

3) Decyduje ilość przyznanych punktów, a w przypadku równej ilości pkt – kolejność zgłoszeń. Łącznie zakwalifikowanych zostanie 16 osób, których dzieci będą uczęszczać do nowoutworzonej grupy w Żłobku, oraz 2 osoby, których dzieci obecnie uczęszczają do Żłobka Re-Re-Kum-Kum.

 

Etapy rekrutacji:

Etap I  - 01.05.2019r. – 14.05.2019r. skierowany do 2 rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka Re-Re-Kum-Kum: zgłoszenie do projektu przez stronę www lub osobiście i wstępna kwalifikacja (sprawdzenie czy uczestnik programu spełnia podstawowe kryteria, przyznanie punktów), podpisanie dokumentów, przyjęcie do projektu.

Etap II: Skierowany do rodziców dzieci, które nie uczęszczają do żłobka Re-Re-Kum-Kum (uczęszczają do innego żłobka lub nie uczęszczają do żadnego żłobka). Przyjmowanie zgłoszeń przez formularz zamieszczony na stronie www (poniżej), lub osobiście, wstępna kwalifikacja (sprawdzenie czy uczestnik programu spełnia podstawowe kryteria). Zgłoszenia przyjmujemy do 16 sierpnia 2019r do godziny 23:59.

Etap III: Ocena. W okresie od 17 sierpnia do 25 sierpnia nastąpi przyznanie punktów rekrutacyjnych i ustalenie listy przyjętych osób. Poinformowanie uczestników o przyjęciu do projektu. Umówienie się na indywidualne spotkania, celem wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych. Ogłoszenie oficjalnych list przyjętych w przypadku zgłoszenia się 16 osób spełniających wymogi uczestnictwa w projekcie.

Etap IV: Dokumentacja. W dniach 26 sierpnia -2 września podpisane zostaną dokumenty rekrutacyjne z zakwalifikowanymi osobami.

Etap V: Rekrutacja uzupełniająca. Od 3 września do odwołania.

Regulamin może ulec modyfikacjom. Zmiany będą publikowane na stronie www.re-re-kum-kum.pl

Zapraszamy do wypełnienia poniższego formularza:

UWAGA

Wysyłając zgłoszenie, poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij zgłoszenie do projektu”, oświadczam, że:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozpoczętym procesie rekrutacji uczestników projektu „Fachowa opieka w żłobku - aktywni rodzice w pracy”, (realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego). Projekt oraz proces rekrutacji do niego jest realizowany przez Klub Malucha Re-Re-kum-Kum, ul. Staszica 25, 27-200 Starachowice, który jest administratorem danych osobowych.

Jednocześnie oświadczam, że:

-zostałam/zostałem poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych, ich poprawiania, usunięcia, lub ograniczenia ich przetwarzania oraz do wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie;

-zostałam/zostałem poinformowana/y, iż moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do projektu Fachowa opieka w żłobku - aktywni rodzice w pracy”;

-zostałam/zostałem poinformowana/y, że podanie tych danych było dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji do projektu.

- mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes urzędu Ochrony Danych Osobowych

- moje dabe osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia projektu „Powrót do pracy z Re-Re-Kum-Kum” oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji