Miło nam Państwa poinformować, że udało nam się uzyskać dofinansowanie do czesnego na pobyt Państwa dziecka w żłobku w latach 2019-2021!

Re-Re-Kum-Kum - miejsce prowadzone z sercem i pasją...

Zapraszamy do zapisów od 01.04.2019r. obiecujemy, że to nie koniec niespodzianek! ;-)

Wolne miejsca w projekcie realizowanym w Starachowicach, ul. Staszica 25?

Podczas realizacji projektu "zwalniają" się dofinansowane miejsca w żłobku. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do naszego sekretariatu, celem rezerwacji takiego miejsca.

Zakończenie procesu rekrutacji

Miło nam państwa poinformować o zakoczeniu procesu rekrutacji. Do projektu zostało przyjętych łącznie 18 rodziców: 2 rodziców, których dziecko uczęszcza do żłobka Re-Re-Kum-Kum i 16 rodziców, których dziekco nie jest zapisane do naszego żłobka. Łącznie 12 osób pracujących, przebywających na urlopie macierzyńskim/wychowawczym/rodzicielskim i 6 osób bezrobotnych uzyska wsparcie w ramach projektu w postaci sfinansowania opłat za czesne.

UWAGA!!!!!!!

Komunikat z dn. 07.05.2019r: W związku z dużym zainteresowaniem naszym projektem, pragniemy pinformować, że termin wysyłania zgłoszeń uczestnictwa w naszym porojekcie mija 09.05.2019r, o godz. 23.59. Wszystkie zgłoszenia wysłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę w ocenie. Komisja dokonująca weryfikacji zgłoszeń rozpocznie pracę 10 maja 2019r. O wynikach poinformujemy Państwa za pomocą sms/maila lub telefonicznie.

Klub Malucha Re-Re-Kum-Kum otwiera rekrutację do żłobka w ramach dofinansowania z EFS. Koszt pobytu w żłobku wynosi 0,00zł/msc dla osób, które zapisują się po raz pierwszy do Żłobka Re-Re-Kum-Kum, a dla osób, które posiadają dziecko w naszym żłobku, koszt uczestnictwa to 50zł/msc.

Dofinansowanie na nowe miejsca dotyczy pobytu od września 2019r.

Dofinansowanie na obecne miejsca w żłobku dotyczy pobytu od kwietnia 2019r.

"POWRÓT DO PRACY Z RE-RE-KUM-KUM"

Uwaga

Wysyłając zgłoszenie, poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij zgłoszenie do projektu”, oświadczam, że:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozpoczętym procesie rekrutacji uczestników projektu „Powrót do pracy z Re-Re-Kum-Kum”, (realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego). Projekt oraz proces rekrutacji do niego jest realizowany przez Klub Malucha Re-Re-kum-Kum, ul. Staszica 25, 27-200 Starachowice, który jest administratorem danych osobowych.

Jednocześnie oświadczam, że:

-zostałam/zostałem poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych, ich poprawiania, usunięcia, lub ograniczenia ich przetwarzania oraz do wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie;

-zostałam/zostałem poinformowana/y, iż moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do projektu „Powrót do pracy z Re-Re-Kum-Kum”;

-zostałam/zostałem poinformowana/y, że podanie tych danych było dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji do projektu

- mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes urzędu Ochrony Danych Osobowych

- moje dabe osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia projektu „Powrót do pracy z Re-Re-Kum-Kum” oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji

Regulamin projektu:

W rekrutacji mogą wziąć udział rodzice dzieci, których dzieci są zapisane obecnie do Żłobka Re-Re-Kum-Kum (przyjęte zostaną 2 osoby) oraz rodzice, których dzieci uczęszczają do innego żłobka, lub nie uczęszczają do żadnego żłobka ( przyjętych zostanie 16 osób). W projekcie nie mogą wziąć udziału osoby, których dzieci uczęszczają do klubu dziecięcego.

Rekrutacja jest podzielona na 5 etapów:

Etap 1  - 01.04.2019r. – 18.04.2019r. skierowany dla rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka Re-Re-Kum-Kum: zgłoszenie do projektu przez stronę www lub osobiście i wstępna kwalifikacja (sprawdzenie czy uczestnik programu spełnia podstawowe kryteria, przyznanie punktów)

Etap 2: 19.04.2019r. podpisanie umów dotyczących przystąpienia do projektu

Etap 3. – 01.04.2019r. – 30.06.2019r.skierowany dla rodziców dzieci uczęszczających do innego żłobka lub nie uczęszczających do żadnego żłobka: zgłoszenie do projektu przez stronę www lub osobiście i wstępna kwalifikacja (sprawdzenie czy uczestnik programu spełnia podstawowe kryteria, przyznanie punktów)

Etap 4: - 01.07.2019r. – 31.07.2019r. Poinformowanie uczestników o przyjęciu do projektu. Umówienie się na indywidualne spotkania, celem wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych. Wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych, podpisanie umów. Ogłoszenie oficjalnych list przyjętych w przypadku zgłoszenia się 16 osób spełniających wymogi uczestnictwa w projekcie.

Etap 5: 01.08.2019 – 31.08.2019r.: Rekrutacja uzupełniająca (etap 5 nie występuje w przypadku zamknięcia rekrutacji na etapie 4). Wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych, podpisanie umów. W dniu 31.08.2019r. ogłoszenie zakończenia rekrutacji i wywieszenie list przyjętych po rekrutacji uzupełniającej.

REGULAMIN REKRUTACJI:

Tylko rodzic, który nie pracuje (czy to pozostaje na urlopie związanym z urodzeniem i wychowywaniem dziecka, czy też jest osobą bezrobotną) zostanie przyjęty do projektu– celem projektu jest aktywizacja zawodowa tych osób*.

1) Przyjętych zostanie 16 osób, kobiet  lub mężczyzn, którzy spełniają łącznie następujące kryteria (kryteria obowiązkowe):

-             uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w Starachowicach

-             są osobami fizycznymi w wieku aktywności zawodowej, sprawującymi bezpośrednią opiekę nad dzieckiem w wieku do 3 lat

-             pozostają bez pracy (bezrobotne lub bierne zawodowo) ze względu na sprawowaną opiekę (PRZYJĘTYCH ZOSTANIE 4 TAKIE OSOBY) lub przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim lub pozostające na urlopie wychowawczym (12 OSÓB)

-             nie korzystają z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych w ramach EFS

2) Dodatkowo przyjęte zostaną 2 osoby spełniające powyższe kryteria, oraz:

- pozostają bez pracy, jednocześnie dziecko takiej osoby uczęszcza już do Żłobka Re-Re-Kum-Kum (aktywna umowa), a rodzic ponosi pełną opłatę z tego tytułu pomniejszoną o dotację z Programu Maluch Plus. (5 pkt)

3) Przyznane zostaną następujące punkty preferencyjne i zastosowane zostanie pierwszeństwo rekrutacji:

-             a. kobiety lub mężczyźni samotnie wychowujący dziecko do lat 3 lub z rodziny wielodzietnej (deklaracja) (5 pkt).

-             b. osoby z niepełnosprawnościami (dotyczy rodziców posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub dzieci) w myśl ustawy z 27.VIII.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (4pkt).

Decyduje ilość przyznanych punktów, a w przypadku równej ilości pkt – kolejność zgłoszeń. Łącznie zakwalifikowanych zostanie 16 osób, których dzieci będą uczęszczać do nowoutworzonej grupy w Żłobku oraz 2 osoby, których dzieci obecnie uczęszczają do Żłobka.

*dane rodzica i jego statusu badane są na dzień 01.04.2019r dla 2 rodziców, których dzieci uczęszczają do Żłobka Re-re-Kum-Kum oraz na dzień 01.09.2019r dla pozostałych osób zapisujących dziecko do nowej grupy żłobkowej od września 2019r.

Regulamin może ulec modyfikacjom. Zmiany będą publikowane na stronie www.re-re-kum-kum.pl