Regulamin projektu

informacje o projekcie

Regulamin rekrutacji projektu: "Miejsce w żłobku dla dziecka aktywnych rodziców"

Rekrutacja będzie prowadzona przez Koordynatora Projektu od 15. VIII.2021r.-31.VIII.2021r. w punkcie rekrutacyjnym utworzonym na potrzeby projektu w obecnym Klubie Malucha Re-Re-Kum-Kum sc. przy ul. Staszica 25 w Starachowicach. Komisja rekrutacyjna składa się z Dyrektora, oraz dwóch pracowników administracji. Jako narzędzia do przeprowadzenia danego procesu posłużą: formularz zgłoszeniowy oraz deklaracja udziału. Rekrutacja odbędzie się z poszanowaniem dla praw i równości kobiet, mężczyzn oraz osób z niepełnosprawnościami, bez różnicowania rasowo, wyznaniowo, kulturowo oraz światopoglądowo.

1) Przyjętych zostanie 100 osób, (K) lub (M), którzy spełniają łącznie następujące kryteria (kryteria obowiązkowe):

-uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w Starachowicach

-są osobami fizycznymi w wieku aktywności zawodowej, sprawującymi bezpośrednią opiekę nad dzieckiem w wieku do 3 lat

-nie korzystają z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych w ramach EFS

- są uczestnikami Programu Maluch+

- ponoszą pełną opłatę za czesne za żłobek (aktywna umowa z Wnioskodawcą)

2) Celem wyrównania szans K i M przyznane zostaną następujące pkt:

- 1 pkt dla K przebywających na urlopie macierzyńskim/wychowawczym, celem zniwelowania ryzyka trwałego bezrobocia w tej grupie i zmniejszenia stosunku K do M przebywających na takim urlopie (wskaźnik na niekorzyść K)

- 1 pkt dla K bezrobotnych celem zniwelowania niekorzystnego wskaźnika ilości K bezrobotnych do ilości M bezrobotnych

- 1 pkt dla K pracujących, gdyż to one stanowią mniejszość wśród osób pracujących sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, większe ryzyko utraty pracy

3) Punkty preferencyjne i pierwszeństwo rekrutacji (element motywujący do wzięcia udziału w projekcie, niwelujący niekorzystne położenie tych rodziców, powstały na podstawie wniosków z analizy dotychczasowych rekrutacji i trudności w dostępie do żłobka przez poniższe grupy):

- a. K lub M samotnie wychowujący dziecko do lat 3 lub z rodziny wielodzietnej (deklaracja) (5 pkt).

- b. K lub M z niepełnosprawnościami w myśl ustawy z 27.VIII.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (10pkt).

4) Decyduje ilość przyznanych punktów, a w przypadku równej ilości pkt – kolejność zgłoszeń. W przypadku większej ilości zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa.

 

01.09.2021

Do projektu przyjęto 100 osób spełniających kryteria rekrutacyjne o następującym statusie:

- 10 osób bezrobotnych

- 90 osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3 lub osobami z niepełnosprawnościami, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

Wszystkie osoby podpisały umowy proejktowe wraz z załącznikami i oświadczeniami na udzielenie wsparcia w okresie 6 miesięcy.

Udzielone wsparcie to kwota 500zł dotacji obniżającej czesne do jakiego zobowiązany jest rodzic. Dodatkowo Rodzic otrzymuje wsparcie w ramach Programu Maluch Plus. Kwota jaką wnosi rodzic to jedynie 125zł/msc w ramach wkładu własnego.