Klub Malucha,

Żłobek,

Przedszkole

zabawa i nauka

Marka Re-Re-Kum-Kum® posiada chroniony znak towarowy.

Wszystkie wykorzystywane programy autorskie są zastrzeżone i chronione prawem. Wszelkie kopiowanie bez wymaganej zgody jest zabronione.

Nowinki

Dbając o zdrowie naszych pociech każde

pomieszczenie jest dezynfekowane

profesjonalnym ozonatorem.

Zdrowie

Pomieszczenia z wymianą powietrza, rekuperacja.

Oferta 2018

W naszych placówkach nie ma opłat za zajęcia dodatkowe, nie ma opłat za zajęcia specjalistyczne, terapeutyczne, językowe, itd.

_______________________________

CENNIK:

Klub Malucha/Żłobek - 0zł/msc

____________________________

zabawa

rozwój

języki obce- angielski niemiecki

n a u k a

własny plac zabaw

gabinet terapeutyczny

darmowe zajęcia dodatkowe

Najnowsze metody pracy z dziećmi. Różnorodność zajęć rozwijających. Nauka przez zabawę. Specjalny autorski program dostosowany do wieku dzieci. Mnóstwo zajęć dodatkowych, m.in. codziennie język angielski. W pełni wykwalifikowana kadra (wykształcenie wyższe, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, doświadczenie) - nasi pracownicy to profesjonaliści w swoim zawodzie, kandydaci rzetelnie wybierani pod kątem predyspozycji do wykonywania zawodu. Bezpieczna okolica, bez dużego ruchu. Osobny plac zabaw. Nowoczesny budynek. Małe grupy. Indywidualne podejście do pracy z dzieckiem wpływające na rozszerzanie horyzontów poznawczych dziecka. Dużo zajęć sportowych, animacyjnych. Fachowa opieka logopedy, psychologa. I wiele, wiele innych – zapraszamy do naszej siedziby przy ul. Sieroszewskiego 23, celem poznania szczegółów.

UWAGA ! NASZ PROGRAM JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM I NIE MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY W INNYCH PLACÓWKACH NA TERENIE KRAJU BEZ NASZEJ ZGODY.

Nasze placówki

Re-Re-Kum-Kum®

Klub Malucha Re-Re-Kum-Kum®

 

 

Zapraszamy na strone Klubu Malucha:

Przedszkole Językowe Re-Re-Kum-Kum z oddziałem terapeutycznym dla dzieci z autyzmem®

Zapraszamy na stronę Przedszkola:

Nowoczesność

- najnowsze metody, wykorzystanie technologii ICT, tablic interaktywnych – każda sala wyposażona jest w sprzęt do interaktywnej nauki i zabawy

Profesjonalizm

- profesjonalne podejście do kwestii sprawowania opieki, rozwoju i nauki dzięki doświadczeniu i wykształceniu Dyrektora Placówki (Pani Karolina Stępkowska), oraz najlepszej kadry – osób dla których dziecko jest najważniejsze, a swoją pracę wykonują z pasją i zaangażowaniem

Bezpieczeństwo

- bezpieczeństwo pomieszczeń dostosowanych do przepisów Sanepid-u, wyposażonych w przedmioty atestowane, pomieszczenia monitorowane 24h, teren wokół podlegający ciągłemu monitoringowi, kamery nagrywające, każde dziecko jest ubezpieczone w TU Warta S.A.

Wyjątkowość

- nie ma u nas zajęć powielanych, są wyjątkowe, jedyne, autorskie, takie co to „tylko u nas”, gdzie trzeba pomyśleć, dopasować do grupy dzieci. Nie wzorujemy się na żadnej placówce starachowickiej, nie śledzimy ich stron celem ściągnięcia pomysłu, czy też znalezienia inspiracji, co oznaczałoby brak własnej koncepcji rozwoju; nasza strona www, nasz FB nie powiela żadnych pomysłów ani sposobu przekazywania informacji naszym drogim rodzicom

Brak nudy!

– ciągle zmieniamy, wdrażamy, inspirujemy – dzieci to kochają!

Nauka i zajęcia

OFERTA

Wybierz placówkę

Zapisz się na dzień próbny

Nasze zajęcia:

Nasze zajęcia:

Regulamin rekrutacji projektu: "Miejsce w żłobku dla dziecka aktywnych rodziców"

Rekrutacja będzie prowadzona przez Koordynatora Projektu od 15. VIII.2021r.-31.VIII.2021r. w punkcie rekrutacyjnym utworzonym na potrzeby projektu w obecnym Klubie Malucha Re-Re-Kum-Kum sc. przy ul. Staszica 25 w Starachowicach. Komisja rekrutacyjna składa się z Dyrektora, oraz dwóch pracowników administracji. Jako narzędzia do przeprowadzenia danego procesu posłużą: formularz zgłoszeniowy oraz deklaracja udziału. Rekrutacja odbędzie się z poszanowaniem dla praw i równości kobiet, mężczyzn oraz osób z niepełnosprawnościami, bez różnicowania rasowo, wyznaniowo, kulturowo oraz światopoglądowo.

1) Przyjętych zostanie 100 osób, (K) lub (M), którzy spełniają łącznie następujące kryteria (kryteria obowiązkowe):

-uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w Starachowicach

-są osobami fizycznymi w wieku aktywności zawodowej, sprawującymi bezpośrednią opiekę nad dzieckiem w wieku do 3 lat

-nie korzystają z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych w ramach EFS

- są uczestnikami Programu Maluch+

- ponoszą pełną opłatę za czesne za żłobek (aktywna umowa z Wnioskodawcą)

2) Celem wyrównania szans K i M przyznane zostaną następujące pkt:

- 1 pkt dla K przebywających na urlopie macierzyńskim/wychowawczym, celem zniwelowania ryzyka trwałego bezrobocia w tej grupie i zmniejszenia stosunku K do M przebywających na takim urlopie (wskaźnik na niekorzyść K)

- 1 pkt dla K bezrobotnych celem zniwelowania niekorzystnego wskaźnika ilości K bezrobotnych do ilości M bezrobotnych

- 1 pkt dla K pracujących, gdyż to one stanowią mniejszość wśród osób pracujących sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, większe ryzyko utraty pracy

3) Punkty preferencyjne i pierwszeństwo rekrutacji (element motywujący do wzięcia udziału w projekcie, niwelujący niekorzystne położenie tych rodziców, powstały na podstawie wniosków z analizy dotychczasowych rekrutacji i trudności w dostępie do żłobka przez poniższe grupy):

- a. K lub M samotnie wychowujący dziecko do lat 3 lub z rodziny wielodzietnej (deklaracja) (5 pkt).

- b. K lub M z niepełnosprawnościami w myśl ustawy z 27.VIII.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (10pkt).

4) Decyduje ilość przyznanych punktów, a w przypadku równej ilości pkt – kolejność zgłoszeń. W przypadku większej ilości zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa.

 

01.09.2021

Do projektu przyjęto 100 osób spełniających kryteria rekrutacyjne o następującym statusie:

- 10 osób bezrobotnych

- 90 osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3 lub osobami z niepełnosprawnościami, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

Wszystkie osoby podpisały umowy proejktowe wraz z załącznikami i oświadczeniami na udzielenie wsparcia w okresie 6 miesięcy.

Udzielone wsparcie to kwota 500zł dotacji obniżającej czesne do jakiego zobowiązany jest rodzic. Dodatkowo Rodzic otrzymuje wsparcie w ramach Programu Maluch Plus. Kwota jaką wnosi rodzic to jedynie 125zł/msc w ramach wkładu własnego.