Pytania i odpowiedzi

- Kto może wziąć udział w rekrutacji?

ODP: Każda osoba dorosła zamieszkała na terenie Miasta Puławy, bezrobotna, nie pracująca lub przebywająca na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, rodzinnym, Osoby czynnie pracujące nie zostaną zakwalifikowane.

- Czy są jakieś koszty dodatkowe?

ODP: Pobyt dziecka jest bezpłatny w ilości 5 godzin dziennie. Płatne jest dodatkowe wyżywienie.

UWAGA!

Rekrutacja do Żłobka/Klubu Malucha Re-Re-Kum-Kum otwarta. Prosimy o wypełnienie poniższego formularza. Poniżej znajduje się regulamin rekrutacji. Zapraszamy.

Informacje o naszym projekcie:

- 15 miejsc darmowej opieki w Klubie Malucha Re-Re-Kum-Kum

- wszystkie zajęcia gratis:

- zajęcia i zabawy wspomagające rozwój mowy i myślenia

-język angielski codziennie

-„muzyka dla smyka”, zajęcia muzyczno-rytmiczne

-„wyginam śmiał ciało”, zajęcia ruchowe

-„buzia i język, zajęcia logopedyczne

- „świat kolorów:, zajęcia plastyczne

-„ mały odkrywca”, zajęcia matematyczno-przyrodnicze

Wysyłając zgłoszenie, poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij zgłoszenie do projektu”, oświadczam, że:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozpoczętym 1 sierpnia 2018 r procesie rekrutacji uczestników projektu „Powrót do pracy z Klubem Malucha”, (nr RPLU.09.04.00-06-0024/17, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego). Projekt oraz proces rekrutacji do niego jest realizowany przez firmę LINGUA Mariusz Jaskulski (ul. Błonie 3, 27-215 Wąchock), która jest administratorem danych osobowych.

Jednocześnie oświadczam, że:

-zostałam/zostałem poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych, ich poprawiania, oraz do wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie;

-zostałam/zostałem poinformowana/y, iż moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do projektu Powrót do pracy z Klubem Malucha”, (nr RPLU.09.04.00-06-0024/17);

-zostałam/zostałem poinformowana/y, że podanie tych danych było dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji do projektu;

Zapraszamy do naszego Klubu Malucha Re-Re-Kum-Kum!

W dniu 01.08.2018r rozpoczynamy rekrutację, która ma na celu zakwalifikowanie 15 rodziców, których dzieci będą uczęszczały do naszego Klubu bez opłat.

Regulamin rekrutacji:

Rekrutacja składa się z trzech etapów:

ETAP I – od 01.08.2018r do 15.08.2018r.

Każdy uczestnik spełniający kryteria może dokonać oficjalnego zgłoszenia do naszego projektu wypełniając powyższy formularz. Formularz można wypełnić tylko w dniach 01.08.2018-14.08.2018. O godzinie 24:00 w dniu 14.08.2018r etap I zostanie zakończony i nie będzie możliwe przesyłanie zgłoszeń rekrutacyjnych. W dniu 15.08.2018r wszystkie zgłoszenia zostaną ocenione pod względem uzyskanych punktów, i zostanie wybranych 15 osób, które spełniają wymogi rekrutacyjne.

ETAP II – od 16.08.2018r do 24.08.2018r

Poinformowanie uczestników o przyjęciu do projektu. Umówienie się na indywidualne spotkania, celem wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych. Wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych, podpisanie umów. Ogłoszenie oficjalnych list przyjętych w przypadku zgłoszenia się 15 osób spełniających wymogi uczestnictwa w projekcie.

ETAP III – od 25.08.2018r do 31.08.2018r

Rekrutacja uzupełniająca (etap III nie występuje w przypadku zamknięcia rekrutacji na etapie II). Wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych, podpisanie umów. W dniu 31.08.2018r. ogłoszenie zakończenia rekrutacji i wywieszenie list przyjętych po rekrutacji uzupełniającej.

WARUNKI PRZYJĘCIA DO PROJEKTU „POWRÓT DO PRACY Z KLUBEM MALUCHA”:

Łącznie przyjętych zostanie 15 osób, w tym minimum:

 - 8 osób, które przebywają na urlopie macierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim i powracają do pracy

- 4 osoby bezrobotne, które wrócą do pracy dzięki przyjęciu dziecka do Klubu

- 9 osób z niepełnosprawnościami (orzeczenie) lub osób długotrwale bezrobotnych (osoba poniżej 25 roku życia i bezrobotna minimum 6 miesięcy lub osoba powyżej 25 roku życia i zarejestrowana w urzędzie pracy przez minimum 12 miesięcy)  lub osób o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3: ukończone liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, lub zasadnicza szkoła zawodowa)

Wszystkie osoby musza spełnić kryteria obowiązkowe:

  1. Uczestnik pracuje lub zamieszkuje na obszarze Puław Miasta (15 osób) – 1pkt
  2. Uczestnik jest osoba fizyczną, rodzicem lub pełnoprawnym opiekunem sprawującym bezpośrednią opiekę nad dzieckiem do lat 3 (15 osób) – 1pkt
  3. Uczestnik pozostaje bez pracy (osoby bezrobotne lub bierne zawodowo (minimum 4 osoby)) lub pracuje i jest w trakcie przerwy związanej z urodzeniem lub wychowaniem ze względu na sprawowaną opiekę lub przebywa na urlopie wychowawczym, macierzyńskim lub rodzicielskim (minimum 8 osób) i chce powrócić do pracy lub znaleźć pracę w okresie, kiedy dziecko będzie uczęszczało do Klubu Malucha Re-Re-Kum-Kum -1pkt.

Dodatkowo przyznane zostaną punkty preferencyjne i zostanie przyznane pierwszeństwo w rekrutacji:

  1. osoby z niepełnosprawnościami lub osoby długotrwale bezrobotne lub osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 3 - ukończone liceum, liceum profilowane, technikum, technikum uzupełniające, lub zasadnicza szkoła zawodowa ). Przyjętych zostanie minimum 9 takich osób – 6pkt
  2. osoby, których dziecko ma orzeczenie o niepełnosprawności – (np.dziecko z autyzmem lub zespołem Aspergera) . Przyjętych zostanie minimum 1 taka osoba – 1 pkt

Decyduje ilość przyznanych punktów, a w przypadku równej ilości pkt – kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc zarezerwowanych na dane kryterium musi być zachowana w ilości określonej w każdym z kryteriów. Kryteria mogą być spełniane łącznie.

Powstanie lista rezerwowa na wypadek rezygnacji uczestnika.